Skip to main content

Job position - PhD scholarship 'Smart video surveillance in smart cities: Deconstructing surveillance and security discourses'.

 • December 21, 2020

 

 

(Scroll down for English)


 

 

Doctoraatsbeurs ‘Slim cameratoezicht in smart cities: de deconstructie van het surveillance- en veiligheidsdiscours’

 

 

1. Functie

 

Momenteel zijn we bij het Departement Criminologie en de Crime & Society Onderzoeksgroep (CRiS) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) op zoek naar een voltijdse doctoraatsbursaal voor het FWO-project Slim cameratoezicht in smart cities: de deconstructie van het surveillance- en veiligheidsdiscours.

 

Projectbeschrijving

 

Het voornaamste doel van het onderzoeksproject, dat in samenwerking met de onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society wordt uitgevoerd, is de analyse van het discours dat de implementatie van 'slimme' surveillancecamera's karakteriseert, met oog op hun opbrengsten in 'smart cities'. Het heeft als doel om de voornaamste beloften en drijfveren te identificeren die achter de smart city’-programmas liggen in Brussel, Antwerpen en Gent. Twee hypothesen uit de literatuur worden getest: 1) 'Surveillance theater': het concept van smart citiesen de implementatie van surveillancetechnologieën spelen een symbolische rol; 2) Surveillance-kapitalisme’: de voornaamste drijfveer achter de implementatie van surveillancetechnologie is niet de veiligheid van burgers, maar is van economische aard. De hypotheses worden getest door kritische discoursanalyse van beleidsdocumenten, sociale media en interviews met verschillende stakeholders, en de gevonden discoursen worden gecontrasteerd met de literatuur. Het project staat o.l.v. Prof. Dr. Lucas Melgaço en Prof. Dr. Rosamunde Van Brakel.

 

 

Functiebeschrijving

 

Tijdens de 4-jarige aanstelling:

 

 • De kandidaat verricht onderzoek in het kader van het bovenvermeld FWO- project met het oog op het behalen van een doctorstitel

 

 • Het thema van het proefschrift zal verband houden met de onderwerpen die in de werkpakketten van het project aan de orde komen en zal in samenspraak met de promotors worden gedefinieerd.

 

 • Er wordt van de kandidaat verwacht dat deze het grootste deel van haar/zijn tijd aan onderzoek besteedt. 

 

 • De kandidaat zal papers voorbereiden, conferenties bijwonen en Engelstalige onderzoekspublicaties produceren, individueel of in samenwerking met andere teamleden.

 

2. Profiel

 

Essentieel

 • De kandidaat beschikt over een diploma Master in de Criminologische Wetenschappen, Sociologie, Communicatiewetenschappen, Sociale Geografie, Politieke Wetenschappen, Urban Studies, …
 • De kandidaat is goed in het schrijven en presenteren, zowel in het Nederlands als het Engels.
 • De kandidaat heeft ervaring met kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
 • De kandidaat is goed georganiseerd en heeft sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • De kandidaat heeft interesse in interdisciplinair onderzoek in surveillance, politie- en veiligheidsstudies, en smart cities.
 • De kandidaat kan op korte termijn beginnen en niet later dan 1 april 2021.

 

 

Wenselijk

 

Actieve kennis van het Frans

Ervaring met sociale media-analyse

Ervaring met discoursanalyse

Ervaring met kwalitatieve methodologiesoftware zoals NVIVO

 

 

3. Aanbod

 

Een voltijdse doctoraatsbeurs, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-03-2021.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de doctoraatsbursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-lifebalance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

 

 4. Geïnteresseerd?

 

Bezorg ons dan ten laatste op 20-01-2020 in een samengevoegd PDF-document:

 • je motivatiebrief van één pagina met uitleg over jouw interesse om te promoveren op dit project; 
 • je curriculum vitae met een overzicht van academische kwalificaties, relevante onderzoekservaring en eerdere publicaties;
 • eeen voorbeeld van een (stuk uit een) Engelstalige academische tekst die je hebt geschreven (max, 5 pagina’s);
 • een kopie van je hoogst behaalde diploma en transcripties van academische graden (niet van toepassing voor VUB-alumni);
 • de contactgegevens (e-mail en telefoon) van twee referenties die duiding kunnen geven bij je academische verdienste en/of jobskills.

 

Leden van minderheidsgroepen worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Om te solliciteren, klik hier: https://jobs.vub.be/job/Elsene-Doctoraatsbeurs-'Slim-cameratoezicht-in-smart-cities'/642612201/

 

Bij vragen, aarzel niet om contact op te nemen met Prof. Dr. Lucas Melgaço lucas.melgaco@vub.be en Prof. Dr. Rosamunde Van Brakel rosamunde.van.brakel@vub.be

Meer informatie over de Crime & Society Research Group:  
Website: https://cris.research.vub.be/en/.
Twitter: @CRiSResearch

 

Meer informatie over werken bij de VUB

 

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

 


 

PhD scholarship 'Smart video surveillance in smart cities: Deconstructing surveillance and security discourses'.

 

 

1. Function

 

Currently, at the Department of Criminology and the Crime & Society Research Group (CRiS) at the Vrije Universiteit Brussel (VUB), we are looking for a full-time PhD researcher for the FWO project "Smart Camera Surveillance in Smart cities: Deconstructing  surveillance and

security discourses. 

 

Project description

 

The main objective of the research project carried out in collaboration with the Law, Science, Technology & Society research group is is to analyse the discourses that surround the implementation of 'smart' video surveillance technologies, and their affordances in 'smart cities'. It intends to identify the main promises and drivers behind official discourses of smart city programmes in three Belgian cities: Brussels, Antwerp and Ghent. Two hypotheses from the literature will be tested: 1) 'Surveillance theatre': that the concept of smart cities and the implementation of surveillance programmes have a 'performative' role; 2) Surveillance capitalism: that the main driver behind the implementation of the surveillance programmes is not security of citizens or reducing crime but is economic. The hypotheses will be tested for the three cities through critical discourse analysis of policy documents, social media and interviews with the different stakeholders and confronting the found discourses with relevant literature.

 

Job description

 

During the 4-year appointment:

 

 • The candidate will carry out research within the framework of the above-mentioned FWO project with a view to obtaining a doctoral degree. 

 

 • The theme of the thesis will be related to the topics covered in the project work packages and will be defined in consultation with the supervisors.

 

 • The candidate is expected to devote most of their time to research. 

 

 • The candidate will prepare papers, attend conferences and produce English-language research publications, either individually or in collaboration with other team members.

 

 

2. Profile

 

Essential

 • The candidate has a Master's degree in Criminological Sciences, Sociology, Communication Sciences, Social Geography, Political Sciences, Urban Studies, ... 
 • The candidate masters both Dutch and English (C1 level in both cases).
 • The candidate has experience in qualitative social scientific research.
 • The candidate is well-organised and has strong analytical and problem-solving skills.
 • The candidate is interested in interdisciplinary research in surveillance, police and security studies, and smart cities.
 • The candidate may start work at short notice and no later than 1 April 2021.

 

 

Desired

 

 • Active knowledge of French
 • Experience with social media analysis
 • Experience with discourse analysis
 • Experience with qualitative methodology software such as NVIVO

 

3- Offer

A full-time PhD scholarship, for the duration of 12 months (renewable up to a maximum of 48 months, subject to a positive evaluation of the PhD work), with planned starting date 01-03-2021.

You will receive a scholarship amount linked to one of the scales set by the government.

PLEASE NOTE: the effective implementation of the PhD scholarship is subject to the condition precedent of enrolment of the PhD scholarship as a PhD student at the university.

At the VUB, we guarantee an open, involved and diverse workplace and offer you opportunities to (further) develop your career.

In addition, you enjoy benefits such as:

- Maximum reimbursement for commuting by public transport or a bicycle allowance;

- Free hospitalisation insurance;

- The space to shape your job content and to learn continuously via VUB LRN;

- Advantageous sports opportunities;

- Ecocheques;

- Delicious meals in our campus restaurants at an attractive rate;

- An open and family-friendly working environment with attention to your work-life balance and an exceptional leave scheme with 35 leave days (in the case of full-time employment).

 

 4 - Interested?

Send us everything in one PDF-file by 20-01-2020 at the latest:

- your one-page cover-letter explaining your interest in obtaining a PhD in this project; 

- your curriculum vitae with an overview of academic qualifications, relevant research experience and previous publications;

- An example of a (piece of a) English-language academic text you have written (max 5 pages)

- a copy of your highest degree and transcriptions of academic degrees (not applicable for VUB alumni);

- the contact details (e-mail and telephone) of two references that can give an indication of your academic merit and/or job skills.

 

Members of minority groups are particularly encouraged to apply.

 

Registrations should be done through this link: https://jobs.vub.be/job/Elsene-Doctoraatsbeurs-'Slim-cameratoezicht-in-smart-cities'/642612201/ 

 

If you have any questions do not hesitate to contact Prof. Dr. Lucas Melgaço lucas.melgaco@vub.be and Prof. Dr. Rosamunde Van Brakel rosamunde.van.brakel@vub.be.

 

More information about the Crime & Society Research Group:  

Website: https://cris.research.vub.be/en/.

Twitter: @CRiSResearch

 

 

Image by Tumisu from Pixabay